Juridiske dokumenter

Alle dokumenter ble oppdatert
den July 20, 2022

BRUKSBETINGELSER

Paragraf 1 Definisjoner

 1. I disse Bruksbetingelsene gjelder følgende definisjoner: 

Konto: Den personlige nettbaserte omgivelsen (Plattform) til Kunden, som han/hun får tilgang til ved hjelp av Innloggingsdata.

Innhold: All informasjon, inkludert men ikke begrenset til personopplysninger, og alle dokumenter som Kunden på hvilken som helst måte stiller til disposisjon eller utveksler via Plattformen, inkludert men ikke begrenset til dokumenter og data som lastes opp.

Tjenester: De tjenestene som Imkey stiller til disposisjon til Kunden via Plattformen.

Dokumentasjon: Den skriftlige og/eller elektroniske dokumentasjonen som hører til Plattformen og Tjenestene.

Bruks- De generelle vilkårene og bruksbetingelsene til Imkey som gjelder for Avtalen mellom

betingelser: Imkey og kunden, og bruken av Plattformen og Tjenestene.

Innloggingsdata: Brukernavn, passord og eventuell ekstra sikkerhetsinformasjon hvormed Kunden får tilgang til sin(e) Konto(er) med.

Kunde: Fysisk person som ikke handler som yrkesutøver eller firma.

Avtale: Avtalen mellom Imkey og Kunden med hensyn til Plattformen og Tjenestene.

Parter: Imkey og Kunden i fellesskap, hver enkel som en “Part”.

Digitale produkter: De digitale produktene som følger av bruk av plattformen og relaterte tjenester, inkludert en digital CV eller jobbsøknad.

Plattform: Digital omgivelse/programvare som Imkey tilbyr til Kunden som en tjeneste og som inneholder funksjonaliteter som er angitt i Dokumentasjonen.

Personvern- Denne inneholder personopplysningene som Imkey kan samle inn ved bruk av Plattformen

erklæring: og Tjenestene, formålene som de aktuelle personopplysningene behandles for, sikkerhetstiltakene, og rettighetene til den ansvarlige og den det gjelder. Personvernerklæringen gjelder også som behandlingsavtale mellom partene.

Imkey: Imkey B.V.

Veemarktstraat 49C

NL-4811 ZD Breda

Nederland

Organisasjonsnummer: 60887737

MVA-nummer: NL854104379B01 

e-post: support\@cvapp.no

 

Paragraf 2 Anvendelse av Bruksbetingelsene og endringer

 1. Bruksbetingelsene gjelder for Avtalen mellom Imkey og Kunden, med mindre det avvikes på en tydelig og skriftlig måte.

 2. Imkey utelukker anvendelse av tilleggs- eller andre (generelle) betingelser eksplisitt, med mindre Imkey og Kunden samtykker annerledes på en tydelig og skriftlig måte.

 3. Avtalen inngås elektronisk. Imkey vil gjøre Bruksbetingelsene digitalt tilgjengelig for Kunden før Avtalen er inngått og på en slik måte at Kunden enkelt kan lagre disse på en permanent databærer. Hvis dette ikke er mulig innenfor rimelighetens grenser, vil det før Avtalen inngås bli angitt hvor Bruksbetingelsene kan leses digitalt. Bruksbetingelsene kan også sendes gratis til Kunden på forespørsel.

 4. I tilfelle spesifikke produkt- eller tjenestevilkår gjelder ved siden av disse Bruksbetingelsene, gjelder også andre og tredje avsnitt, og i tilfelle motstridende forhold kan Kunden alltid påberope seg den gjeldende bestemmelsen som er mest gunstig for ham/henne.

Paragraf 3 Anbud/Tilbud

 1. Tilbudet inneholder en komplett og nøyaktig beskrivelse av tilbudte produkter, digitalt innhold og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert for å muliggjøre en god vurdering av tilbudet for Kunden. Hvis Imkey bruker bilder, er disse en sannferdig gjengivelse av de tilbudte produktene, tjenestene og/eller det digitale innholdet. Tilsynelatende feiltakelser eller feil i tilbudet er ikke bindende for Imkey.

 2. Hvert tilbud inneholder informasjon slik at det er klart for Kunden hvilke rettigheter og forpliktseler som er knyttet til aksept av tilbudet. 

 3. Tilsynelatende feiltakelser eller feil i anbudet eller tilbudet er ikke bindende for Imkey.

Paragraf 4 Avtale mellom Imkey og Kunden

 1. Med forbehold i bestemmelsene i artikkel 4, inngås Avtalen i det øyeblikk Kunden godtar tilbudet og oppfyller de tilhørende vilkårene.

 2. Hvis Kunden har godtatt tilbudet elektronisk, vil Imkey umiddelbart bekrefte at vi elektronisk har mottatt godkjennelse av tilbudet. Så lenge Imkey ikke har bekreftet at godkjennelsen er mottatt, kan Kunden si opp Avtalen.

 3. Hvis Avtalen inngås elektronisk, vil Imkey iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre den elektroniske overføringen av data og sørge for en sikker nettomgivelse. Hvis Kunden kan betale elektronisk, vil Imkey iverksette passende sikkerhetstiltak for dette.

 4. Innenfor juridiske rammer kan Imkey informere seg om Kunden kan overholde sine betalingsforpliktelser, samt alle fakta og forhold som er viktige for en ansvarlig inngåelse av en fjernsalgsavtale. Hvis Imkey basert på denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå Avtalen, har Imkey rett til å nekte en bestilling eller forespørsel med en saklig begrunnelse, eller kreve spesielle vilkår for gjennomføringen.

 5. Senest ved levering av selve tjenesten til Kunden, skal Imkey sende med følgende informasjon skriftlig eller på en slik måte at den enkelt kan lagres på en permanent databærer av kunden:

 6. postadressen til kontoret til Imkey der Kunden kan henvende seg med skriftlige klager;

 7. vilkårene for og måten Kunden kan utøve sin angrerett på, eller en klar erklæring om utelukkelse av angreretten;

 8. informasjon om garantier og eksisterende ettersalgsservice;

 9. prisen på produktet, tjenesten eller det digitale innholdet, inkludert alle avgifter; leveringskostnadene, hvis aktuelt; og måten fjernsalgsavtalen betales, leveres eller utføres på; 

 10. kravene til oppsigelse av avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er ubestemt.

 11. Ved fornyelse av avtalen gjelder bestemmelsen i artikkel 1 kun hvis Plattformen gjøres tilgjengelig for første gang.

Paragraf 5 Angrerett

 1. Ved kjøp av digitale produkter og/eller tjenester, kan kunden i prinsippet kansellere avtalen uten å oppgi noen begrunnelse for det i en periode på 14 dager, unntatt i situasjonen nevnt i avsnitt 2 i denne artikkel

 2. I Avtalen for levering av digitale produkter og/eller tjenester gjelder ikke angreretten hvis kunden uttrykkelig har uttalt at han ønsker å motta tjenestene og tilhørende digitale produkter innen angreperioden og uttrykkelig har gitt avkall på angreretten.

 3. Når du tegner et 7-dagers prøveabonnement, er det en pengene tilbake-garanti for prøveabonnementet. Innen 14 dager etter at kunden har varslet Imkey om at han påberoper seg denne garantien, refunderer Imkey beløpet som allerede er betalt av kunden.

Paragraf 6 Bruksrett og tilgang

 1. Etter inngått Avtale, eller på et senere tidspunkt som Imkey og Kunden er blitt enige om, skaffer Imkey Kunden tilgang til Innloggingsdata som gir tilgang til Kontoen på Plattformen og Tjenestene.

 2. Ved å sende Innloggingsdata, gir Imkey Kunden ikke-eksklusiv, personlig og ikke-overførbar bruksrett til Plattformen og Tjenestene, med virkning fra avtalen inngås og for Avtalens varighet.

 3. Innloggingsdataene og bruken av Plattformen og Tjenestene er strengt personlig. Kunden er forpliktet til å behandle sine Innloggingsdata strengt konfidensielt og hemmelig.

 4. Kunden må treffe egnede tiltak for å oppdage, begrense eller forhindre tap og/eller misbruk av sine Innloggingsdata.

 5. Tap eller misbruk av Innloggingsdata og/eller misbruk av Plattformen må rapporteres til Imkey umiddelbart. Imkey er ikke ansvarlig for (følgene av) tap av Innlogginsgdata og/eller misbruk av Kundens Innloggingsdata av en tredjepart.

Paragraf 7 Pris

 1. I løpet av gyldighetsperioden som nevnt i tilbudet, vil prisene på tjenesten(e) ikke økes, unntatt prisendringer som følge av endringer i merverdiavgiften.

 2. Prisøkninger innen 3 (tre) måneder etter inngått avtale er kun tillatt hvis de er et resultat av lovbestemmelser eller forskrifter. Kunden har rett til å si opp avtalen med virkning fra den dagen prisøkningen trer i kraft.

 3. Prisene nevnt i tilbudet av tjenesten(e) inkluderer merverdiavgiften.

 4. Den første betalingen gjør Kunden direkte via sin egen nettbank, eller i henhold til betalingsinstruksjonene på nettsiden. Etter at Imkey har mottatt bekreftelse på Avtalen fra Kunden, begynner betalingsperioden på fjorten dager. Ved fornyelse av Avtalen skjer betalingene via direkte debitering fra kontonummeret som oppgitt av Kunden.

 5. Kunden er forpliktet til å informere Imkey umiddelbart om feil i de oppgitte betalingsdetaljene.

 6. Kunden er forpliktet til å ha tilstrekkelig med saldo på det oppgitte kontonummeret, slik at direkte debitering er mulig.

 7. Hvis Kunden ikke overholder sin(e) betalingsforpliktelse(r) i tide, varsler Imkey Kunden om dette og gir ham/henne en ny betalingsfrist på 14 (fjorten) dager. Dersom betalingen ikke gjøres innen denne nye 14-dagersperioden, skylder Kunden lovbestemt rente på det utestående beløpet, og Imkey har rett til å kreve de utenrettslige inndrivingskostnadene tilbake fra Kunden. Inndrivingskostnadene utgjør maksimalt: 15 % for utestående beløp opptil € 2 500, 10 % for de neste € 2 500, og 5 % for de neste € 5 000 med et minimum på € 40.

Paragraf 8 Leveringsfrister

 1. Imkey viser størst mulig aktsomhet ved mottakelse av opplysninger fra Kunden og når de vurderer en forespørsel om levering av Tjenestene.

 2. Hvis levering av Tjenesten er forsinket på hvilken som helst måte, eller hvis levering ikke eller kun delvis er mulig, mottar Kunden beskjed om dette senest 30 (tretti) dager etter fullført bestilling. Kunden har i så fall rett til å si opp avtalen uten videre kostnader og krav på eventuell erstatning.

 3. Etter at avtalen er sagt opp i henhold til forrige artikkel, refunderer Imkey umiddelbart det beløpet som Kunden allerede har betalt.

Paragraf 9 Kundens rettigheter og forpliktelser

 1. Kunden skal samarbeide og i tide oppgi all nødvendig informasjon som Imkey trenger for å gjennomføre Avtalen.

 2. Det er uttrykkelig forbudt for Kunden å anvende Tjenestene som Imkey leverer i henhold til Avtalen, til annet enn tilsiktet bruk.

 3. Kunden erklærer å bruke Plattformen og Tjenestene utelukkende for egen regning og risiko. Kunden er derfor ansvarlig for bruk av Plattformen, tjenestene og sin brukerkonto av andre.

 4. Kunden skal ikke selge, overføre eller belåne sine rettigheter og forpliktelser som han har i henhold til Avtalen, til en tredjepart.

 5. Kunden er ansvarlig for all bruk av Plattformen og Tjenestene, inkludert bruk av de personer som Kunden har gitt tilgang til sin Konto. Kunden fritar Imkey for ansvaret for all bruk av Plattformen og Tjenestene og alle krav fra tredjeparter med hensyn til denne bruken.

 6. Kunden kan ikke bruke infrastrukturen til Plattformen og/eller Plattformens funksjonalitet, utenfor rimelighetens grenser.

 7. Kundens bruk av Plattformen og Innholdet som Kunden laster opp eller ned, må ikke krenke Imkeys og/eller tredjeparters rettigheter, gode navn og interesser, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter og rettigheter knyttet til beskyttelsen av personopplysninger.

 8. Innholdet som Kunden laster opp må leveres på en måte og i et format som angitt av Imkey.

 9. Innholdet som Kunden har lastet opp eies av og forblir eiendom til Kunden.

 10. Kunden er ansvarlig for at Innholdet er korrekt, fullstendig, nøyaktig, pålitelig og oppdatert, også hvis innholdet stammer fra tredjeparter. Imkey er ikke ansvarlig og/eller kan heller ikke holdes ansvarlig for Kundens bruk av Innholdet.

 11. Uten at det berører de andre bestemmelsene i disse bruksbetingelsene, kan Kunden ikke laste opp Innhold som:

 12. er basert på usannheter og/eller er misvisende;

 13. er ærekrenkende, fornærmende, rasistisk, hatefullt eller diskriminerende; 

 14. er erotisk eller pornografisk;

 15. inneholder hyperkoblinger, torrents eller lignende informasjon som Kunden vet eller bør vite at de henviser til materiale som krenker rettighetene til tredjeparter;

 16. inneholder personopplysninger som gjengis uten grunn eller uten samtykke fra berørte;

 17. inneholder uønsket kommersiell, idealistisk eller veldedig kommunikasjon;

 18. inneholder virus, skadevare, trojanske hester, dataormer, boter eller annen programvare som kan skade, slette eller tilegne data eller et datanettverk, gjøre de ubrukelig eller utilgjengelig, eller som er ment å omgå tekniske sikringstiltak for tjenesten og/eller programvaren;

 19. inneholder verktøy og/eller applikasjoner (egne eller mottatt av tredjeparter) som kan undersøke eller urettmessig bruke Innhold og/eller Plattformen på hvilken som helst måte;

 20. er ulovlig på hvilken som helst annen måte.

 21. I henhold til gjennomføringen av Avtalen er Kunden forpliktet å oppbevare en egen og oppdatert (digital) kopi av all informasjon, data og Innhold som Kunden har oppgitt til Imkey, uansett om det er blitt gjort via Plattformen eller ikke.

 22. Enhver bruk av Plattformen og Tjenestene er helt og holdent Kundens eget ansvar, og for egen regning og risiko.

 23. Kunden er selv og for egen regning ansvarlig for å sikre at han/hun har tilgang til de rette data- og telekommunikasjonsfasilitetene som sikrer at Plattformen kan brukes (trygt). Imkey sørger for at brukerrettighetene i Plattformen er riktig innstilt.

 24. For støtte kan Kunden nå Imkey via vårt kontaktskjema: https://cvapp.no/contact

Paragraf 10 Imkey 

 1. Med mindre partene har avtalt annet skriftlig, har Imkey kun en innsatsforpliktelse og ingen resultatforpliktelse.

 2. Med hensyn til utførelsen av Avtalen, har Imkey rett til å engasjere tredjeparter og erstatte de aktuelle medarbeiderne. Både paragraf 7:404 og paragraf 7:407 artikkel 2 BW i den nederlandske loven er uttrykkelig utelukket.

 3. Til enhver tid har Imkey rett til å stenge selve Plattformen og/eller tilgangen til den, uten å oppgi årsaken og for bestemt eller ubestemt tid, og/eller begrense dens funksjonalitet helt eller delvis, uten å være erstatningsansvarlig overfor Kunden.

 4. Til enhver tid har Imkey rett til å begrense og/eller avslutte bruksretten til Plattformen, og/eller blokkere Kontoen og/eller Innloggingsdataene til Kunden, hvis Kunden handler i strid med en bestemmelse i disse Bruksbetingelsene og/eller Avtalen.

 5. Imkey garanterer ikke at Plattformen er fri for mangler og vil fungere uten avbrudd.

 6. Imkey garanterer ikke at Plattformen til enhver tid er tilgjengelig og/eller funger feilfritt.

 7. Imkey kan fastslå en øvre grense for hvor mye lagringsplass og/eller datatrafikk Kunden har til sin rådighet. Hvis en avtalt grense overskrides, er Imkey ikke forpliktet til å tilrettelegge sending, mottak, lagring eller endring av Innholdet.

 8. Så lenge Avtalen vedvarer, men også etter at den er utløpt, har Imkey rett til å anonymisere Innhold og bruke det til forbedring av Plattformen og Tjenestene, og til utvikling av nye Tjenester.

Paragraf 11 Beskyttelse av personopplysninger og konfidensielle data

 1. I forbindelse med avtalen er det mulig at Imkey behandler personopplysninger som tilhører eller er levert av Kunden. Personopplysningene behandles i samsvar med gjeldene lover og forskrifter, og i overensstemmelse med Imkeys Personvernerklæring som Kunden har godkjent ved avtalens inngåelse.

 2. I forbindelse med gjennomføringen av avtalen erklærer og garanter Kunden at han/hun er autorisert til å oppgi og behandle personopplysninger til Imkey, som ment i artikkel 1 av denne paragrafen.

 3. Hvis relevant beholder kunden eiendomsrettighetene til personopplysningene som oppgis til Imkey.

 4. Alle ansatte som handler på vegne av Imkey og har tilgang til personopplysninger, er skriftlig forpliktet til å holde disse hemmelig.

 5. Kunden fritar Imkey fra ethvert ansvar med hensyn til krav fra tredjeparter, som på hvilken som helst måte oppstår på grunn av og/eller er knyttet til Imkeys behandling av personopplysninger via Plattformen og/eller Tjenestene. I denne forbindelse gjelder det samme for behandling av tredjeparter som leverer tjenester til Imkey.

Paragraf 12 Immaterielle rettigheter

 1. Alle immaterielle rettigheter i forbindelse med Plattformen, Tjenestene og annet som leveres i henhold til Avtalen, tilhører utelukkende Imkey eller dens lisensgivere. Kunden får kun bruksrett så lenge Avtalen vedvarer.

 2. Kunden har ikke lov til å fjerne eller endre hvilken som helst angivelse av Imkeys immaterielle rettigheter i Plattformen og Tjenestene.

 3. Med mindre det er fastlagt i bindende rettsregler, kan Kunden ikke endre, reprodusere eller dekompilere Plattformen, eller anvende “omvendt utvikling”. Kunden har heller ikke tillatelse til å utføre noen handling som har til hensikt å oppdage eller skaffe kildekoden til Plattformen, samt engasjere tredjeparter eller selv bistå i slike handlinger. Det samme gjelder hvilken som helst angivelse av den konfidensielle karakteren eller hemmeligholdelse av arbeidet.

 4. Imkey har rett til å treffe tekniske tiltak for å beskytte sine immaterielle rettigheter. Tekniske sikkerhetstiltak iverksatt av Imkey må ikke fjernes eller omgås.

 5. Hvis det rettslig sett er ugjenkallelig fastslått at Plattformen og Tjenestene krenker en tredjeparters immaterielle rettigheter, eller hvis Imkey mener at det er en reell mulighet for at slik krenkelse forekommer, vil Imkey sørge for at Kunden uforstyrret kan fortsette å bruke Plattformen og/eller Tjenestene (eller noe med lignende funksjonalitet). Hvis det etter Imkeys mening ikke er mulig innen rimelighetens grenser, har Imkey rett til å oppløse Avtalen uten å være erstatningsansvarlig overfor Kunden. Med hensyn til krenkelse av en tredjeparts immaterielle rettigheter, er ethvert annet eller ytterligere (erstatnings)ansvar helt utelukket.

Paragraf 13 Klageplikt

 1. Hvis den leverte Tjenesten i henhold til Avtalen ikke overholder den Avtalen, må Kunden informere Imkey om dette innen rimelig tid etter at han/hun har oppdaget eller rimeligvis burde ha oppdaget dette. Meldingen er i hvert fall rettidig hvis Kunden informerer Imkey skriftlig innen to måneder etter oppdagelsen.

 2. Klager sendt inn til Imkey vil bli besvart innen 14 dager etter mottatt henvendelse. Hvis en klage etter all sannsynlighet krever en lengre behandlingstid, vil Imkey informere om dette innen svarfristen på 14 dager samt gi en indikasjon på når Kunden kan forvente et mer detaljert svar.

 3. Hvis klagen ikke kan løses i samråd, oppstår en tvist som er underkastet tvisteløsning.

Paragraf 14 Ansvar

 1. Hvis Kunden ikke har overholdt klageplikten som nevnt i paragraf 13, er Imkey ikke ansvarlig for mangler i gjennomføringen av avtalen.

 2. I tilfelle force majeure er Imkey ikke ansvarlig for mangler i overholdelsen av erstatningsansvaret. Force majeure innebærer det som er bestemt i paragraf 15 i disse bruksbetingelsene.

 3. I tilfelle Kundens Innhold og/eller data blir skadet eller uleselig, utelukker Imkey alt ansvar for det som er tillatt i samsvar med bindende rettsregler.

 4. Hvis brukere ikke overholder disse Bruksbetingelsene, og bruk av Plattformen og/eller Tjenestene krenker tredjeparters rettigheter, fritar Kunden Imkey for all erstatningsansvar overfor tredjeparter.

Paragraf 15 Force majeure

 1. Force majeure innebærer enhver mangel som etter loven, rettshandel eller sedvanerett ikke kan tilskrives Imkey, fordi den er uforskyldt.

 2. I tilfelle force majeure har Imkey rett til å suspendere gjennomføringen av Avtalen, så lenge force majeure situasjonen vedvarer.

 3. Hvis force majeure situasjonen varer lenger enn 90 (nitti) dager, har begge Partene rett til å si opp Avtalen uten å være erstatningsansvarlig overfor den andre. I det tilfellet blir alt som i hensyn til Avtalen allerede er gjennomført gjort opp.

Paragraf 16 Overføring av rettigheter og forpliktelser

 1. I motsetning til Imkey har Kunden ikke rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser fra Avtalen til en tredjepart uten den andre parts forutgående tillatelse. Hvis Imkey overfører sine rettigheter og forpliktelser til en tredjepart, har Kunden rett til å oppløse Avtalen skriftlig.

Paragraf 17 Varighet, forlengelse og oppsigelse, følger

 1. Avtalen inngås for en varighet på én kalendermåned, og fornyes deretter stilltiende med én måned ad gangen.

 2. Både Imkey og Kunden har rett til å si opp Avtalen med en oppsigelsestid på én måned.

 3. Begge parter har rett til å oppløse Avtalen i sin helhet eller delvis, skriftlig og umiddelbart, uten at en skriftlig reklamasjon eller intervensjon av en dommer er nødvendig, og uten å være erstatningsansvarlig, hvis:

 4. den andre Parten søker om betalingsutsettelse;

 5. en Part begjærer seg selv konkurs; eller er blitt begjært eller slått konkurs;

 6. (en del av) formuen til den andre Parten har blitt eller blir beslaglagt;

 7. den andre Parten ikke lenger kan anses å være i stand til å oppfylle sine forpliktelser.

 8. Begge Parter har rett til å si opp Avtalen i sin helhet eller delvis, hvis den andre Parten er ansvarlig for forsømmelse av å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen, og etter å ha mottatt en konkret og detaljert, skriftlig reklamasjon sendt med rekommandert post og med en frist på minst 14 (fjorten) dager for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen, fortsatt ikke klarer å gjøre dette.

 9. Hvis Kunden på tidspunktet for oppløsning av Avtalen allerede har mottatt ytelser i forbindelse med denne Avtalen, kan disse ytelsene og tilknyttede betalingsforpliktelser ikke annulleres, med mindre Imkey har misligholdt avtalen med hensyn til disse ytelsene. Beløp som er fakturert med hensyn til leverte tjenester i henhold til Avtalen før oppløsningen, må fortsatt betales og kan kreves inn umiddelbart ved oppløsning av Avtalen.

 10. I det øyeblikket Avtalen oppløses, opphører alle Kundens bruksrettigheter til Plattformen, Tjenesten og det som Imkey har gjort tilgjengelig.

Paragraf 18 Diverse

 1. Hvis noen bestemmelse i Avtalen og/eller disse Bruksbetingelsene er ugyldige eller kan omstøtes, påvirkes ikke de øvrige bestemmelsene. I så fall vil Imkey fastlegge en ny bestemmelse, og ta mest mulig hensyn til hensikten i bestemmelsen som omstøtes.

 2. Hvis Imkey når som helst ikke påberoper seg rettigheten eller beføyelsen i henhold til Avtalen eller loven, betyr dette ikke at Imkey gir avkall på den rettigheten eller beføyelsen.

 3. Bestemmelser i avtalen og disse Bruksbetingelsene, som etter sakens natur er ment å forbli gjeldende etter at Avtalen er avsluttet, forblir gjeldende når Avtalen er avsluttet.

 4. Nederlandsk lov gjelder for Avtalen, disse Bruksbetingelsene og all bruk av Plattformen og Tjenestene.

CVapp.no - Imkey BV
Van Coothplein 39a
4811 ND Breda, Nederland
CoC: 60887737
VAT: NL854104379B01

Brukervilkår ble sist oppdatert på July 20, 2022
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, og for analyse og markedsføring. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i alle informasjonskapsler i samsvar med vår Informasjonskapselerklæring og Personvernerklæring.
Godta informasjonskapsler