1. Blog
  2. Karriere
  3. Fakta og tips om Norges best betalte yrker
Skrevet av Nini van SchalkwijkNini van Schalkwijk

Fakta og tips om Norges best betalte yrker

12 minutter å lese
Fakta og tips om Norges best betalte yrker
Illustrering ved:Katya Vakulenko
Norge er kanskje mest kjent for sin flotte natur. Fra fjorder til fjell, og fra midnattssol til nordlys. Men Norge er også kjent for sin sterke økonomi og har en levestandard som er blant de beste i verden. Selv om levekostnadene i Norge er høye og skatte- og avgiftspresset er høyt, er fortjenestene relativt høye sammenlignet med andre land. Selvfølgelig gjelder dette gjennomsnittet av inntektene i Norge: Jo høyere inntekt, jo høyere velstand.

Lurer du på hvilke yrker som hører til de best betalte i Norge? Og hva som skal til for å få jobb på et av disse områdene? Her har vi laget en oversikt over et utvalg av de best betalte yrkene og bransjene i Norge, basert på tallene til SSB for 2022. 

Norge best betalte yrker – fakta og tips

Husk at inntektene til yrkene og bransjene nedenfor kan variere betydelig, avhengig av en rekke faktorer som utdanning, erfaring, bransje, lederegenskaper, geografisk beliggenhet, om du er mann eller kvinne, m.m. På grunn av disse faktorene har vi valgt å ikke ta med de ulike gjennomsnittsinntektene i listen vår, men de ligger på rett under 1 million kroner for yrkene nederst på listen og vel 1,4 millioner kroner for yrkene øverst på listen.

Ledere av olje- og gassutvinning mv.

For å bli en leder innen olje- og gassutvinning bør du skaffe deg en relevant utdanning innen petroleumsingeniørfag, geovitenskap, (energi)ledelse eller relaterte felt. Du kan også vurdere å ta videreutdanning innen ledelse etter en fullført teknisk utdanning. Praktisk erfaring og et sterkt nettverk er spesielt viktig i denne bransjen, samt å utvikle kunnskap om energiomstilling med fokus på bærekraft.

Handels- og skipsmeglere

I dette yrket trenger du gjerne en kombinasjon av utdanning, erfaring og spesialisert kunnskap innen økonomi, handel, shipping og megling. Du bør også ha utmerkede forhandlings- og kommunikasjonsevner for å oppnå gunstige avtaler for kundene dine. Når du i tillegg holder deg oppdatert på markedsutviklinger, ny teknologi og reguleringer som påvirker bransjen, opprettholder du din kompetanse og konkurransedyktighet.

Ledere innen forsikring og finans

For en karriere innen forsikring og finans trenger du relevant utdanning og erfaring innen økonomi, finans, forretningsadministrasjon og/eller relaterte fagområder. I tillegg til utmerkede lederegenskaper, trenger du gode ferdigheter innen områder som risikostyring, investeringer, forsikringsprodukter, økonomisk analyse og forretningsstrategi, samt strategisk tenking, problemløsning og beslutningstaking.

Toppledere i offentlig administrasjon

Også i denne typen lederstilling er det viktig å ha en kombinasjon av utdanning, erfaring, og ferdigheter. Tenk på en utdanning innen offentlig administrasjon, statsvitenskap eller relaterte fagområder. Det er absolutt en fordel om du har erfaring fra praksisplasser i offentlige organisasjoner, departementer eller kommunale etater. Dette er kanskje bransjen der et omfattende nettverk er viktigst.

Flygere

Norge har kun en eneste offentlig finansiert trafikkflygerutdanning ved Norges Arktiske Universitet. Du kan også ta en militær flygerutdanning ved Luftforsvarets flygeskole. Opptakskravene innebærer normal helse og syn, samt plettfri vandel, m.m. Du må også være dyktig på beslutningstaking og problemløsning, og ha utmerkede kommunikasjonsevner, situasjonsbevissthet, samarbeidsevner og stressmestring.

Administrerende direktører

For en stilling som administrerende direktør trenger du først og fremst relevant erfaring fra lederstillinger i relevante bransjer. Et godt utgangspunkt er en bachelor- eller mastergrad i næringsliv, (sivil)økonomi, ledelse eller relaterte fagområder. Akkurat som i de fleste andre best betalte yrkene, er gode lederegenskaper avgjørende. Tenk på strategisk tenkning, problemløsning, beslutningstaking, kommunikasjon, motivasjon og entreprenørskap.

Legespesialister

Legespesialiseringen begynner først etter at du er ferdig med det 6-årige profesjonsstudiet i medisin og har fått autorisasjon som lege. Spesialiseringen tar minst 7,5 år og foregår mens du jobber som lege. Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker, ha gode kommunikasjons-, samarbeids- og formidlingsevner, og kunne takle stress. Det er helt avgjørende at du holder deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling.

Sivilingeniører

Sivilingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber gjerne med forskning, utvikling, undervisning, prosjektarbeid og ledelse. De jobber både i det offentlige og i privat næringsliv og gjerne innen geofag, petroleumsteknologi, metallurgi, fysikk eller datateknologi. Som sivilingeniør er det viktig at du er løsningsorientert, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og opprettholder og videreutvikler dine teknologiske ferdigheter. 

Forsknings- og utviklingsledere (FoU)

Både forskning og utviklingsarbeid er kreative virksomheter som utføres systematisk. Forskning er eksperimentelt eller teoretisk arbeid for å skaffe ny kunnskap til veie, og utviklingsarbeid er rettet mot å utvikle nye eller forbedrede materialer, produkter eller prosesser. Det du trenger er en høyere utdanning i et relevant fagområde, for eksempel naturvitenskap, ingeniørfag, medisin eller informatikk, og en doktorgrad kan være til stor fordel for en lederstilling.

Dommere

Som dommer jobber du i det norske rettssystemet i domstolene, tingrettene, lagmannsrettene eller Høyesterett. Du leder rettsmøter, behandler straffesaker og sivile saker, og avgjør utfallet i saker ved dom. Du må ha god menneskekunnskap, høy etisk standard og utmerkede kommunikasjonsevner. For å bli dommer må du være norsk statsborger og ha avlagt juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.

Ledere av IKT-enheter

For å bli leder av en IKT-enhet er det flere steg og ferdigheter som kan være nyttige. Det første er en utdanning innen informatikk, datafag, informasjonsteknologi eller relaterte fagområder. Erfaring kan du oppnå fra stillinger som for eksempel systemadministrator, nettverksadministrator, programvareutvikler eller konsulent. Utenom diverse lederevner er det viktig at du videreutvikler din tekniske kompetanse og forretningsforståelse.

Personalsjefer

En personalsjef har ansvar for personalsaker og lønn, og styrer for eksempel avlønning, kompetanseutvikling, HMS og rekruttering. Det forventes også at du arbeider strategisk for å utvikle virksomheten for å møte fremtidige behov. Personalsjefer har forskjellig yrkes- og utdanningsbakgrunn som pedagogikk, økonomi og administrasjon. De har gjerne lang erfaring fra arbeidslivet, og gode leder-, kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Salgs- og markedssjefer

For en stilling som salgs- eller markedssjef trenger du relevant utdanning innen salg, markedsføring, bedriftsledelse eller beslektede fagområder. Det er viktig at du utvikler ferdigheter som forståelse av salgsprosesser, kundebehovsanalyse, salgsteknikker, markedsføringsstrategier, produktutvikling og kampanjeplanlegging. Du bør ha fokus på strategi og analyse, og være god på teamledelse, kommunikasjon og konflikthåndtering.

Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi handler om valg og effekten av disse valgene, for både enkeltindivider, bedrifter og samfunnet. Som rådgiver eller forsker tenker du analytisk og strategisk rundt tema som klima, ulikhet, teknologisk utvikling, bruk av ressurser og globale markeder. Du bør være analytisk anlagt, dyktig på å finne kjernen i komplekse problemstillinger og kunne se ulike ting i en større sammenheng.

Ledere av produksjon og tjenesteyting

For en lederstilling innen produksjon trenger du en utdanning innen produksjonsteknikk, industriell økonomi, bedriftsledelse, ingeniørfag eller lignende. For å bli leder innen tjenesteyting bør du derimot satse på en utdanning innen for eksempel ledelse, økonomi, hotell- og restaurantledelse, eller markedsføring. Uansett bransjen er relevant erfaring viktig, samt gode leder- og kommunikasjonsevner og en utmerket forretningsforståelse.

På jakt etter en kort utdanning med høy lønn?

De aller fleste av yrkene i listen over best betalte yrker i Norge, krever en lengre utdanning og gjerne stor og relevant erfaring. Men hva hvis du drømmer om høy lønn, og det fortest mulig? StudentTorget.no har laget en liste over yrkene som gir høy inntekt med opp til to års utdanning etter videregående skole.

Flyger/pilot

For å bli flyger kreves det generell studiekompetanse fra videregående skole og to år med offentlig eller privat flygerutdanning i Norge eller utlandet. Du kan også ta militær flygerutdanning ved det norske luftforsvaret, men da gjelder det strengere opptakskrav, samt lang plikttjeneste.

Flygeleder

Som flygeleder overvåker og dirigerer du flytrafikken i og rundt Norge fra bakken, og tjener faktisk nesten like mye som flygerne. Du trenger generell studiekompetanse fra videregående skole, og to år fra Avinors flygelederutdanning, med blant annet ni måneders trening i Praha, Tsjekkia.

Flymekaniker

En flymekaniker er en samlebetegnelse på avioniker, flysystemmekaniker, flystrukturmekaniker og flymotormekaniker, og jobber med reparasjon og vedlikehold av fly. For å bli flymekaniker kreves det tre år med yrkesfaglig utdanning fra videregående skole, fulgt av to år som lærling i bedrift.

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg. For eksempel ved å bygge og vedlikeholde det elektriske lavspenningsanlegget, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. Utdanningen til elektriker er et yrkesfaglig løp med to år på videregående skole og 2,5 år i bedrift.

Boreoperatør

Bore- og vedlikeholdsoperatører arbeider i olje- og gassnæringen, petroleumssektoren, og bygg og anleggssektoren. Utdanningen er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring, med to til tre år på videregående skole og to år i bedrift.

Logistikkoperatør

Som logistikkoperatør jobber du med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer. Vanlige oppgaver er lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods eller passasjerer. Utdanningen er et yrkesfaglig løp i vedergående opplæring med to år på skole og to år i bedrift.

Selger

Det kreves ingen formell utdanning for å bli selger, men du kan gjerne ta fagbrev innenfor salg og service om du ønsker det. Hvor god du er til å selge og hvor mye du faktisk selger er avgjørende for hvor mye du tjener.

Politiker

For å bli politiker må du være medlem av et politisk parti og bli valgt inn (få mandat) når det er valg. Selv om et verv som politiker ikke har formelle krav til utdanning, er det mange politikere i Norge som har tatt ulike former for høyere utdanning.

Andre yrker

Andre yrker du kan tenke på med kort utdanning og relativ høy inntekt, er for eksempel yrker som gravferdskonsulent, lokomotiv- eller T-banefører, tilkomsttekniker, heismontør, dykker, finmekaniker, yrkessjåfør, trafikklærer og fengselsbetjent.

Yrket du kanskje trenger minst utdanning til er influenser. For å starte som influenser trenger du egentlig bare en personlig blogg og/eller en profil på YouTube, Instagram, TikTok eller lignende sosiale medier, samt tilgang til nett. Jo mer erfaring du får, jo mer tjener du.

CVapp.no anbefaler

Det er viktig at du ikke stirrer deg blind på yrkene som nevnes i denne artikkelen. Ei garanterer de nevnte utdanningene høy inntekt. Det som til syvende og sist er viktig er at du trives med det du gjør. Når du finner deg en jobb du liker, og tjener nok til å gjøre eller spare til det du vil, blir både arbeidsdagene og fridagene dine mye bedre. Og her på CVapp.no finner du ulike cv-eksempler og tips som kan hjelpe deg med å finne drømmejobben.

Opprett CV-en din på 15 minutter
Opprett CV-en din på 15 minutter
Bruk profesjonelle, veltestede CV-maler som følger de kjente "CV-reglene" som de rekrutteringsansvarlige ser etter.
Lag CV
Del denne artikkelen
Fortsett å lese
CV6 minutter å lese
En profiltekst til CV-en: hva man bør gjøre og ikke gjøre
En profiltekst til CV-en: hva man bør gjøre og ikke gjøre
Forsidebrev24 minutter å lese
Hvordan skrive et følgebrev
Hvordan skrive et følgebrev
CV12 minutter å lese
Hvordan presentere deg selv (med eksempler)
Hvordan presentere deg selv (med eksempler)
CV7 minutter å lese
Her er topp 10 klisjeene som brukes i CV
Her er topp 10 klisjeene som brukes i CV
Gå gjennom alle
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, og for analyse og markedsføring. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i alle informasjonskapsler i samsvar med vår Informasjonskapselerklæring og Personvernerklæring.
Godta informasjonskapsler